Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sophiemulders.com

 1. Definities
  1.1 Klant: de persoon of de personen ten behoeve van wie Sophiemulders.com haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
  1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Sophiemulders.com heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Sophiemulders.com zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Sophiemulders.com.
  1.3 Sophiemulders.com is een handelsmerk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82764360 en levert website, grafisch ontwerp en video animatie diensten.
  1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Sophiemulders.com haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Sophiemulders.com kan ten allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
  1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging, mondeling afgesproken of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of voorstel.
  1.6 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
  Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
  1.7 grafisch ontwerp: het in opdracht gemaakte illustraties voor online of offline gebruik. Deze kunnen bestaan uit afbeeldingen, pdf bestanden of ander soortgelijke bestanden
  1.8 Video animaties: Voor opdrachtgever uniek gemaakte video animaties, intro/outro of ander soortgelijke opdrachten. Deze bestaan uit het opgeleverde eindproduct in mp4 formaat. 

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Sophiemulders.com.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Sophiemulders.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Offertes
3.1 Sophiemulders.com stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Sophiemulders.com bepaalt deze uren in alle redelijkheid, aan de hand van de door de opdrachtgever gestelde eisen en wensen. Als de Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen zullen de extra uren en werkzaamheden in rekening worden gebracht op basis van een vast tarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen. Sophiemulders.com zal in dit soort gevallen de Opdrachtgever hiervan van te voren op de hoogte brengen.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Sophiemulders.com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk door Sophiemulders.com aangegeven. 

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3.6 Opdrachten en wijzigingen zijn voor Sophiemulders.com pas bindend nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. 

3.7 Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging kenbaar heeft gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. 

3.8 Indien de Opdrachtgever voor een productie gebruik gemaakt wil hebben van muziek waarop auteursrechten gelden, moeten deze rechten worden afgekocht. Deze auteursrechten zijn additionele kosten en worden aan de desbetreffende rechthebbende bepaald. Hierdoor worden ze vaak niet in de offerte meegenomen en later toegevoegd aan de eindfactuur of apart gefactureerd.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aanbieding of offerte;
– voldoen van de gehele factuur bij een bedrag van minder dan €500,- ex Btw.
– De aanbetaling van minimaal 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen bij bedragen van meer dan €500,- ex btw.


Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Sophiemulders.com voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sophiemulders.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sophiemulders.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
5.3 Sophiemulders.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sophiemulders.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sophiemulders.com kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Sophiemulders.com gedeeld ter goedkeur.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Sophiemulders.com, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Sophiemulders.com is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op een testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Sophiemulders.com van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door Sophiemulders.com vervaardigde materiaal mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sophiemulders.com, niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Sophiemulders.com verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Sophiemulders.com, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Sophiemulders.com hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Sophiemulders.com gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Sophiemulders.com behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Sophiemulders.com bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Sophiemulders.com op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Sophiemulders.com of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Sophiemulders.com.
8.2 Sophiemulders.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Sophiemulders.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sophiemulders.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.4 Sophiemulders.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media, apparatuur, materialen en medewerkers.

9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Sophiemulders.com. Indien de reclame gegrond is, zal Sophiemulders.com deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Sophiemulders.com binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Sophiemulders.com naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling
11.1 Vanaf het moment dat er een overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en Sophiemulders.com, is de opdrachtgever verplicht om het werk van Sophiemulders.com volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient tenminste 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Sophiemulders.com de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
In geval van websites is de nieuwe tijdelijke homepage lijdend. Wanneer de homepage is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Sophiemulders.com kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Sophiemulders.com niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Facturen voor webdesign worden standaard in vier maandelijkse termijnen in rekening gebracht, beginnend vanaf het moment van samenwerking, daarna aan het begin van iedere opvolgende maand. Als er sprake is van meerwerk, worden de meerkosten opgenomen in de vierde factuur. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Sophiemulders.com overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever indien van toepassing.

Aankoop website of bouw academie
Als voorbeeld. Mirella heeft op vrijdag 14 mei 2021 het voorstel van Sophiemulders.com geaccepteerd voor het maken van een nieuwe website. Mirella ontvangt hier in totaal vier facturen voor per e-mail. De facturatie komt als volgt tot stand.

Factuur 1. 25% op 14 mei 2021
Factuur 2. 25% op 1 juni 2021
Factuur 3. 25% op 1 juli 2021
Factuur 4. 25% en eventuele meerkosten op 1 augustus 2021

Aankoop training
Als voorbeeld. Mirella heeft zich op woensdag 30 juni 2021 aangemeld voor een ‘VIP-Dag’. Het geldbedrag wordt per direct middels iDeal betaald om verzekerd te zijn van deelname. De factuur wordt per e-mail nagestuurd.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Sophiemulders.com een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
11.6 Facturen voor video animaties of illustraties worden standaard in in zijn geheel in rekening gebracht. Als er sprake is van meerwerk, worden de meerkosten opgenomen in aparte factuur die na oplevering van de dienst wordt verstuurd.

11.6 Facturen voor video animaties of illustraties worden standaard in in zijn geheel in rekening gebracht. Als er sprake is van meerwerk, worden de meerkosten opgenomen in aparte factuur die na oplevering van de dienst wordt verstuurd.

12. Annuleringsvoorwaarden

12.2 De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving als het gaat om een dienst of levering in digitale vorm die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen dit termijn ontvang je je volledige investering terug, minus het bedrag van het online programma ‘Master Your Website’. Na dit termijn is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en je investering terug te ontvangen. De opdrachtgever komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
12.3 Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van ontbindingsrecht dient dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Sophie Mulders via em*****@ze******.host te vermelden. De opdrachtgever krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. De opdracht wordt geannuleerd en eventueel geplande afspraken worden geannuleerd. Na annulering volgt een creditfactuur en binnen veertien dagen wordt de investering, minus de al gemaakte kosten voor bijvoorbeeld hosting, aangekochte domeinen of licenties voor gebruik van websitesoftware, teruggestort op het gewenste bankrekeningnummer. Mochten er vragen zijn rondom annulering, dan kan hierover een e-mail gestuurd worden naar em*****@ze******.host 
12.4 Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van een dienst, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Er geldt geen niet goed geld terug garantie.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Sophiemulders.com bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig
14.1 Sophiemulders.com zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Sophiemulders.com.
14.2 Wanneer Sophiemulders.com bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhost stelt. Sophiemulders.com is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhost in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Sophiemulders.com zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Sophiemulders.com is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Sophiemulders.com zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Voorwaarden deelname programma’s
15.1 In de online programma’s deelt Sophiemulders.com kennis, ervaring en tools zoals werkboeken en e-books. Deelnemers moeten zelf voldoende tijd reserveren voor het volgen van het programma en voor het maken van de opdrachten. Sophiemulders.com kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s tot de gewenste resultaten leiden in de praktijk. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen en bijhouden van de lesstof en vaardigheden.
15.2 Alle content in de programma’s, video’s en werkboeken blijven eigendom van Sophiemulders.com. Het is verboden om dit te kopiëren, te delen of te verspreiden.
15.3 Elk programma is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. De klant of opdrachtgever mag derden geen toegang verlenen tot de online academie. Je mag de aan jou verstrekte account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, niet bekendmaken aan derden. Derden zijn diegenen die geen gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen.
15.4. De klant/opdrachtgever zorgt voor zorgvuldig gebruik en geheimhouding van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.
15.5 Toegang tot de online academie is voor de duur van één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Sophiemulders.com
Duiventoren 94, 
4731MX Oudenbosch
KvK 82764360
BTW NL003726592B47
Update: 25-11–2021